Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
ESI AKTĪVS un PIEDALIES!

NAP-ESF

2017./2018. mācību gadā RSMT aktīvi iesaistās un kā sadarbības partneris kopā ar valsts institūcijām īsteno vairākus Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektus ar mērķi sasniegt noteiktus specifiskos mērķus Nacionālā attīstības plāna ietvaros.

  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstents ESF projekts «Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (Nr.7.2.1.0/15/I/001 ), projekta nosaukuma saīsinājums – Jauniešu Garantijas
  • sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) tiek īstenots ESF projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – PuMPuRS
  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstenots ESF projekts «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» (SAM Nr.8.3.5.0./16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Karjeras Atbalsts
  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstents ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), projekta nosaukuma saīsinājums – Jauniešu Garantijas
  • sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstents ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0/16/I/001 ), projekta nosaukuma saīsinājums – Pieaugušo izglītība
  • sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK) tiek īstenots ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ( SAM Nr. 8.5.1.0/16/I/001), projekta nosaukuma saīsinājums – Darba vidē balstītas mācības

Vairāk par projektiem skatīt sadaļās Jauniešu Garantija, Pieaugušo izglītība vai ESF projekti vai attiecīgā projekta apakšsadaļā.


2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue

2017. gada 28. septembrī PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes hartu .

Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes harta ne tikai vienkāršo pieteikšanos programmas atbalstam, bet arī liecina par iestādes nozīmīgo pieredzi un efektīvo darbu mācību internacionalizācijas jomā, organizējot mobilitāti audzēkņiem un personālam.” uzsvēra Dārta Darbiņa, Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) ES izglītības programmu departamenta direktore.

36678214344_f3402c488e_z 36678213874_9856066bf2_z 23535047648_fb17b66ddb_z


erasmus-plusRSMT , iepriekšējos gados zināms kā 34 arodvidusskola, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola, ir īstenojis dažādus projektus gan Comenius, gan Leonardo da Vinči starptautiskajās mācību pieredzes apmaiņas programmās.
Šobrīd RSMT aktīvi īsteno ERASMUS+ Mobility programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību moblitātes profesionālās izglītības sektorā” projektus.

RSMT īsteno 2 gadīgu Erasmus+ mācību mobilitāšu projektu “Māceklis šodien – meistars nākotnē”.
Projekta līguma nr. 2018-1-LV01-KA116-046919 
Projekta īstenošanas periods: 01.09.2018 – 30.06.2020.
Plānotais dalībnieku skaits: 84 dalībnieki, no tiem: 57 – izglītojamie, 19 – pedagogi un 8 – pavadošās personas.

RSMT ar iepriekšējo nosaukumu Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola (RSMPV)  īstenoja vairākus starptautiskus projektus. 2017. gadā profesionālā vidusskola ieguva Profesionālās izglītības kompetences centra statusu un nosaukums tika mainīts uz Rīgas Stila un modes tehnikumu (RSMT).

Īstenots projekts “RSMPV audzēkņu profesionālo prasmju attīstība un pilnveide. RSMPV skolotāju profesionālo prasmju attīstība un pilnveide”.
Projekta līguma nr. 2016-1-LV01-KA102-022524
Pieredzes apmaiņas periods: 01.07.2016-30.06.2018.
Dalībnieku skaits, piedalījās un pilnveidoja savas profesionālās kompetences: 42 dalībnieki, no tiem: 35 – izglītojamie, 7 – pedagogi.
Sadarbības partnervalstis: Lietuva (Šauļi), Igaunija (Tartu), Itālijā (Sicīlija, Milāna, Turīna), Maķedoniju (Skopje) un Portugāli (Braga).

Īstenots projekts “RSMPV audzēkņu konkurētspējas veicināšana ES darba tirgū. RSMPV skolotāji apgūst jaunas mācību metodes ārzemēs”.
Projekta līguma nr. 2015-1-LV01-KA102-013285
Pieredzes apmaiņas periods: 05.10.2015.-04.10.2016.
Dalībnieku skaits, piedalījās un pilnveidoja savas profesionālās kompetences: 38 dalībnieki, no tiem: 24 – izglītojamie, 10 – pedagogi un 4 – pavadošās personas.
Sadarbības partnervalstis: Lietuva (Viļņa), Igaunija (Tartu), Somija (Juensu), Maķedoniju (Skopje).

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā Erasmus+.


nordplus_junior_rgb_en2016./2017. mācību gadā mūsu skola piedalās 2 Ziemeļvalstu ministru padomes programmas NordPlus projektos.
NordPlus projektos uzmanība ir pievērtsa uzņēmējdarbības jomai, lai veicinātu audzēkņos interesi par uzņēmējdarbību, iedrošināt radoši domāt un īstenot savus sapņus. Piedaloties projektā, dalībniekiem ir iespēja tikties ar citu valstu audzēkņiem, veidot kontaktus, vienam no otra mācīties, klausīties lekcijas, iedvesmoties no praktiskajiem uzdevumiem un arī trenēt komunikāciju svešvalodā.

Projekts “Challenge”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10240 Īstenošanas periods: 01.07.2016-31.12.2017. Periods pēc Igaunijas partneru iniciatīvas ir pagarināts līdz 2018.
Partneri: 6 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Farēru salas.

Projekts “Go Yongpreneur”, projekta līguma nr. NPJR-2016/10015 Īstenošanas periods: 01.07.2016-30.06.2018.
Partneri: 3 profesionālās izglītības iestādes no Baltijas jūras reģiona valstīm – Somija, Latvija, Lietuva

Plašāka informācija par esošo un iepriekšējiem projektiem lasiet sadaļā NordPlus.


semProjekts SEM @SCHOOLS ir veiksmīgi noslēdzies!

Kopš 2015./2016. mācību gada mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā SEM@SCHOOLS – “Sustainable Energy Management @Schools in Europe” jeb “Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās”.
Projekta mērķis ir izglītot audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku un pilnveidot zināšanas par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām skolās.
Projektā īstenošanā audzēkņi tikai aicināti veikt īpašus mērījumus visās tehnikuma telpās un aizpildīt pētījuma lapās, lai secinātu, cik efektīva ir energoresursu izmantošana, kā arī iniciēt un iesaistīties dažādās akcijās un koknursos, kas mudina ikvienu domāt par resursu efektīvu izmantošanu!

Vairāk par projekta īstenošanu lasiet sadaļā SEM@SCHOOL!