Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

ESF_8.1.3.

Projekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 mērķis ir Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Rīgas Stila un modes tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress (08.07.2021. – 07.10.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • turpinās aktīvs darbs pie būvprojekta „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” pilna sastāva izstrādes;
 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administrat. korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/34 ERAF RSMT, rezultātā noslēgts projektēšanas un autoruzraudzības līgums ar SIA “CAMPAIGN”. Uzsākta vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros un veikto iepirkuma procedūru rezultātā:

 • noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Build-Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Ūdeļu ielā 22a, Rīgā. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību – SIA “JaunRīga ECO”. Notiek darbs pie būvniecības nosacījumu izpildes.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.10.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress julija_publikacijai
(08.04.2021. – 07.07.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • SIA “Campaign” izstrādāja būvprojektu minimālā sastāvā „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā” un 18.05.2021. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju. Turpinās darbs pie būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes;
 • 04.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/19 ERAF RSMT, kurš 11.06.2021. tika pārtraukts sakarā ar to, ka pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto līgumcenu;
 • 02.07.2021. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atkārtots atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma māc. korpusa Ūdeļu ielā 22A un 22B un administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2021/34 ERAF RSMT.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.01.2021. – 07.04.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • SIA “Campaign” izstrādāja būvprojektu minimālā sastāvā „Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve Ūdeļu ielā 26, Rīgā”, notiek tā saskaņošanas process ar ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas pilsētas būvvaldi;
 • tiek gatavota iepirkuma dokumentācija atklātam konkursam “Apliecinājuma karšu izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa (Ūdeļu iela 22, Rīga) un 2 mācību korpusu (Ūdeļu iela 22A un 22B) atjaunošanas darbu veikšanai”.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.04.2021.


8.1.3.proj

Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.10.2020. – 07.01.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • atklāta konkursa “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2020/32 ERAF RSMT, rezultātā 04.01.2021. noslēgts projektēšanas līgums ar SIA “Campaign”;
 • tiek gatavota tehniskā specifikācija atklātam konkursam “Apliecinājuma karšu izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma administratīvā korpusa (Ūdeļu iela 22, Rīga) un 2 mācību korpusu (Ūdeļu iela 22A un 22B) atjaunošanas darbu veikšanai”.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.01.2021.


Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(08.07.2020.-07.10.2020.)

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

 • 07.2020. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID.Nr.VIAA 2020/32 ERAF RSMT, kura ietvaros saņemti pretendentu piedāvājumi un notiek to vērtēšana;
 • lai nodrošinātu 30.12.2016. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.10.2020.


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rīgas Stila un modes tehnikums 2020.gada 1.jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Projekta “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 mērķis ir Rīgas Stila un modes tehnikuma mācību vides modernizēšana, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Rīgas Stila un modes tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno veikt šādas darbības:

 1. dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbus;
 2. administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A un 22B, Rīgā, atjaunošanas darbus.

Projekta īstenošanas vieta – Rīga (Rīgas plānošanas reģions).

Projekta īstenošanas ilgums – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2023.gada 31.augustam (kopā 38 mēneši). Ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 2020.gada 02.janvārī.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 4 943 065,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 4 201 605,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 741 459,75.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Rīgas Stila un modes tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Publikācijas sagatavošanas datums: 07.07.2020.