Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

PIKC Rīgas Stila un modes tehnikums piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta nosaukums: “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums: Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR:
– Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
– Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

RSMT aktivitātes projektā: profesionālās tālākizglītības programmu un moduļu īstenošana

Projekta mērķa grupa: Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:
— vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
— ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
— jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
— vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
— vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā Atbalsts ilgākam darba mūžam saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
— bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Mācību maksa:
– mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
– mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts:
– pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās,
– karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē,
– asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
– atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Kontaktinformācija izglītības iestādē: Valda Krūmiņa, valda.krumina@rsmt.lv

Sīkāka informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv

Macibas_pieaugusajiem_4.karta_FB