Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

Tālrunis: 67532721, 27706201
Uzņemšanas tālrunis: 20140052, 22810318
E-pasts:
rsmt@rsmt.lv

Šuvējs
Kvalifikācijas līmenis Programmas
īstenošanas forma
Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Nodarbību režīms
2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis,
3. LKI līmenis*
Klātiene pamatskolas izglītība
(17+ gadi) vai vidējā izglītība
1 gads (1560 stundas) Katru dienu

* LKI līmenis – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Kas ir šuvējs?

Šuvējs ir speciālists, kurš šuj šūto izstrādājumu pilnā apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot tehniskos noteikumus.

Ko spēj šuvējs?

1. Organizēt darbu saskaņā ar termiņiem, resursiem, kvalitātes prasībām, izrādot ieinteresētību resursu taupībā.
2. Izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu mezglu apstrādi.
3. Pārbaudīt piegriezto detaļu atbilstību izgatavojamam mezglam.
4. Piegriezt atsevišķas detaļas vai elementus, izmantojot dotos lekālus vai piegreiztnes.
5. Izgatavot izstrādājumus, ievērojot šūšanas secību un dotos tehnoloģiskos norādījumus.
6. Labot izstrādājumu, novērtējot defekta veidu, izvēloties piemērotākos materiālus un apstrādi tā novēršanai.
7. Sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem aktuālu jautājumu risināšanā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
8. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu, ievērot darba tiesisko attiecību normas
9. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo terminoloģiju.

Mācības organizētas pēc moduļu (kursu) principa.

Moduļi:
– Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā,
– Tekstilmateriālu sagatavošana,
– Lekālu apstrāde,
– Piegriešana,
– Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana,
– Vīļu un mezglu šūšanas prakse,
– Šūto izstrādājumu izgatavošana,
– Šuvēja prakse

Mūžizglītības kompetenču kursi (moduļi):
– Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2. līmenis),
– Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. līmenis),
– Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis, t.sk. profesionālajā terminoloģijā),
– Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis).

Interesē? Piesakies tagad – spied šeit!