Kontakti

Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV - 1064

Tālrunis: 67532721
Mobilais tālrunis: 27706201

E-pasts: rsmt@rsmt.lv
ZIEMAS UZŅEMŠANA

ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016

ZIEMAS UZŅEMŠANA pagarināta līdz 23. februārim (ieskaitot)! 

Rīgas Stila un modes tehnikums paziņo, ka uz 2018. gada 21. februāra uzņemti šādi audzēkņi 2 ESF projekta “Jauniešu garantijas”  profesionālās izglītības programmās:

Frizieris – programmā uzņemto audzēkņu vārdus skatīt šeit
Drēbnieks – programmā uzņemto audzēkņu vārdus skatīt šeit


 

RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS  jauniešiem ar vidējo izglītību vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas  Jauniešu garantijas  profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

ZIEMAS UZŅEMŠANĀ ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību varēs apgūt profesijas:
Exclamation_mark_redDRĒBNIEKS (1 mācību gads)
FRIZIERIS
 (1 mācību gads)

Mācību ilgums: no 2018. gada 26. februāra līdz 21. decembrim.

Persona, kura vēlas sākt mācības tehnikumā, personiski klātienē iesniedz uzņemšanas komisijai šādus dokumentus:

 • iesniegumu-anketu Rīgas Stila un modes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
 • motivācijas vēstuli (aizpilda vienlaicīgi ar iesniegumu – anketu);
 • uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumenta un sekmju izraksta oriģinālu un iesniedz to kopijas;
 • iesniedz medicīnas izziņu (veidlapa 027/u);
 • uzrāda pasi vai ID karti;
 • iesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);
 • uzvārda maiņu (ja attiecināms) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

Dokumentu pieņemšana notiek no 2017. gada 01. decembra līdz 2018. gada 23. februārim (izņemot laikā no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 02. janvārim). Uzņemšanas komisijas darba laiks no 10.00 līdz 14.00.
Dokumentu pieņemšana valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās profesionālās izglītības programmās ir bez maksas.

Interesenti var zvanīt arī pa tālruni – 67533268, 20214520 vai arī rakstīt uz e-pastu: uznemsana@rsmt.lv, rsmt@rsmt.lv.

Informējam, ka saskaņā ar 2017. gada 16. augusta valdības lēmumu ir mainīti uzņemšanas nosacījumi! Tāpēc lūgums zemāk iepazīties ar informāciju “Vai Jauniešu Garantija der man?”

VAI JAUNIEŠU GARANTIJA DER MAN?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
  • ja var savienot mācības ar darbu;
 • jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
  • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
  • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

MĀCĪBU PRIEKŠROCĪBAS

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • saņemsi karjeras atbalsta pasākumus,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
 • apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
 • nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Papildus informācija par uzņemšanas nosacījumiem šeit!

Projekta koordinatore – Galīna Miškinska, tālr.nr. 24113502


Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt nodarbinātību, izglītību vai mācības neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējo profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Īstenojamās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Pieteikuma forma

Pēc pieteikuma formas saņemšanas ar Jums sazināsies uzņemšanas komisijas pārstāvis.
Informējam, ka Pieteikuma formas nosūtīšana neatceļ dokumentu iesniegšanas prasības, kas ir atrunātas RSMT iekšējās kārtības noteikumos par Izglītojamo uzņemšanas kārtību. Papildus informācija sadaļā Uzņemšana.

Pieteikties